PsyFysio Fysiotherapie Wijchen

Rugschool en pijnmanagement bij chronische lage rugklachten

Fysieke en mentale fysiotherapeutische begeleiding bij chronische klachten

Psychosomatische Fysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie: Herstel-, re-integratie, preventie-, duurzame inzetbaarheidstraining bij arbeids- en gezondheidsklachten

Voet, loop en keten analyse en training voor wandelaars en loopsporters

Mastersclub fysiotraining

Sport- en algemene fysiotherapie

Massage

Hardloop, Triathlon en Swimrun training en coaching

PsyFysio is gevestigd in het clubgebouw van Atletiek vereniging Wijchen

De praktijk is met een rolstoel te bereiken.

Er is voldoende parkeergelegenheid.

 

PsyFysio is een eenmanspraktijk gespecialiseerd in Chronische klachten, arbeidsfysiotherapie, fysiotraining, sportfysiotherapie en loopklachten.

 

Ook voor algemeen fysiotherapeutische behandeling, vragen en advies kunt u bij PsyFysio terecht.

 

PsyFysio heeft een samenwerking met GROW coaching en training (loopbaancoach en arbeids- en organisatiepsycholoog i.o.)

 

Daarnaast heeft PsyFysio korte lijnen naar collega fysiotherapeuten, podoloog en specialisten (sportartsen, orthopeden).

 

BIG registratie............................................1904 3314 304

AGB..............................................................04119179

AGB praktijk................................................04096249

KVK ..............................................................73310247

KNGF / KRF (kwaliteitsregister) ................442779

Bankrekening............................................ NL 29 KNAB 0415 1448 33 t.n.v. PsyFysio Fysiotherapie te Wijchen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden PsyFysio Fysiotherapie Wijchen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op een van de fysiotherapeutische diensten van PsyFysio Fysiotherapie (KvK: 73310247), gevestigd te Wijchen.

2. PsyFysio is een fysiotherapiepraktijk.
3. PsyFysio is via internet te vinden op www.psyfysio-wijchen.nl
4. Op de relatie tussen fysiotherapeut en patiënt is de ‘Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt’ van toepassing, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Algemene bepalingen
5. PsyFysio Fysiotherapie gaat soepel om met onderstaande algemene voorwaarden. Mocht PsyFysio Fysiotherapie een uitzondering maken op onderstaande voorwaarden met oog op bijv. klanttevredenheid of een uitzonderlijk geval, dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen.
6. De algemene voorwaarden zoals hierboven vernoemd zijn van toepassing op alle fysiotherapeutische diensten en overeenkomsten van PsyFysio Fysiotherapie.
7. Mocht een dezer bepalingen nietig worden verklaard, dan doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
8. Mochten er onduidelijkheden bestaan over een of meerdere bepalingen uit bovenstaande voorwaarden van PsyFysio Fysiotherapie, dan dienen deze geïnterpreteerd te worden “in de geest van” de algemene voorwaarden.
9. PsyFysio Fysiotherapie is zorgvuldig in het samenstellen van de inhoud van prijsopgaven, de website en overige informatiemiddelen. Dit biedt echter geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van in de inhoud. PsyFysio Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, vermeldt in alle gebruikte media.

Aanmelding
10. Aanmelden bij PsyFysio Fysiotherapie kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Wij zullen uw huisarts hiervan op de hoogte stellen, mits u hier schriftelijk of mondeling toestemming voor verleent.
11. Indien u voor de eerste maal bij PsyFysio Fysiotherapie komt, dient u zich te legitimeren. Uw fysiotherapeut heeft uw Burgerservicenummer (BSN) nodig ter controle van uw persoonlijke gegevens. Al de benodigde gegevens staan op een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Verzekering
12. U dient zelf kennis te hebben van de polisvoorwaarden van uw verzekering.

PsyFysio heeft contracten met zorgverzekeraars. Het verschuldigde bedrag voor uw behandeling wordt bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Indien u zelf uw behandeling betaald, dan dient u dit binnen 14 dagen over te maken aan PsyFysio Fysiotherapie, waarna u zelf kunt trachten deze kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar.

13. Bij vragen over uw verzekering verzoekt PsyFysio Fysiotherapie u om contact op te nemen met uw verzekeraar.

Tarieven
14. De actuele tarieven vindt u op de website.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
15. Het bedrag dient overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer               IBAN: NL 29 KNAB 0415 1448 33 ten name van “PsyFysio Fysiotherapie” te Wijchen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk of factuurnummer.
16. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
17. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinneringsbrief of email.

18. De herinnering stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen aan PsyFysio Fysiotherapie.
19. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van herinneringsbrief een betaling van u hebben mogen ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
20. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
21. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Behandelingsafspraken
22. Een verzoek tot een afspraak kan telefonisch worden gedaan. Uw fysiotherapeut zal u aan de hand van uw verzoek een afspraak met u inplannen. Ook kunt via e-mail een afspraak maken of via de website. U wordt teruggebeld voor een definitieve afspraak.
23. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. U kunt een afspraak telefonisch annuleren op het telefoonnummer en via het e-mailadres genoemd of in persoon.

Dossiervorming en rapportage
24. Rapportage van uw lichamelijke klacht(en) en de voortgang van de behandeling vindt plaats volgens de Richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging van het KNGF. U kunt te allen tijde gegevens in uw persoonlijke patiëntendossier inzien.
25. Rapportages worden enkel op uw verzoek aan huisarts of specialist verstuurd. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Verantwoordelijkheid en resultaat
26. PsyFysio Fysiotherapie zal te allen tijde naar eer en geweten de voor u beste behandelmethode selecteren en uw behandeling met de grootst mogelijke zorg invullen. PsyFysio Fysiotherapie kan nimmer garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat opleveren.
27. PsyFysio Fysiotherapie gaat ervan uit dat u zich houdt aan de voorgeschreven adviezen en eventuele oefeningen en/of rustmomenten en is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel dat zich buiten deze sfeer voordoet.

Vertrouwelijkheid
28. PsyFysio Fysiotherapie heeft een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.
28.1 Wij gaan tevens vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zie de privacy voorwaarden.

Klachtenregeling
29. PsyFysio Fysiotherapie is aangesloten bij het KNGF en conformeert zich aan de klachtenregeling die het KNGF voor haar leden heeft opgesteld. PsyFysio Fysiotherapie stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop PsyFysio Fysiotherapie  met u omgaat, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “een klacht over uw fysiotherapeut”, welke u kunt opvragen bij uw fysiotherapeut.
Tevens kunt u deze informatie online vinden op www.defysiotherapeut.com

Praktische zaken
30. Roken is in het hele gebouw verboden.
31. Bij PsyFysio Fysiotherapie moet u een eigen handdoek meenemen.

32. PsyFysio Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bezittingen van klanten.Klachtenregeling

PsyFysio Fysiotherapie conformeert zich aan de klachtenregeling die het KNGF voor haar leden heeft opgesteld.

PsyFysio Fysiotherapie stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop PsyFysio Fysiotherapie  met u omgaat, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut.

Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “een klacht over uw fysiotherapeut”.

U kunt deze informatie online vinden op www.defysiotherapeut.com

Privacy

PsyFysio Fysiotherapie Wijchen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming:

Op dit moment is bij de wetgever en Autoriteit Persoonsgegevens niet duidelijk wat grootschalige verwerking van gegevens inhoudt. Aangezien de definitie en inhoud hiervan niet duidelijk en eenduidig is heeft PsyFysio tot op heden besloten geen functionaris gegevensbescherming aan te stellen. PsyFysio is namelijk niet in staat een juiste en sluitende beschrijving van taken en plichten te beschrijven in een document als hij niet weet aan welke verplichtingen er moet worden voldaan. Zodra de definitie en inhoud duidelijk is en deze verplicht toepasbaar is op de gegevensbewerking binnen PsyFysio, zal PsyFysio aan de verplichting voldoen en een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

PsyFysio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie of telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

PsyFysio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– alles m.b.t. jouw gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN)

(Het BSN wordt niet verwerkt via de website van PsyFysio)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PsyFysio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verlenen van zorg (fysiotherapie)
– Het verlenen van diensten.

– Het kunnen contact opnemen met personen die van onze diensten/zorg gebruik willen maken

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– PsyFysio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om aan onze verplichting te voldoen naar de zorgverzekeraar en voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

PsyFysio neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PsyFysio) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PsyFysio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie > Bewaartermijn > Reden

Persoons- en gezondheidsgegevens > 15 jaar > wettelijke verplichting gezondheidszorg (deze worden niet via de website opgenomen)

Naam, email adres en telefoonnummer voor informatie of afspraak aanvraag > 30 dagen > wij proberen in 30 dagen contact op te nemen voor een afspraak of informatie aanvraag, daarna worden de gegevens verwijderd

Naam en email voor nieuwsbrief/ downloads > 5 jaar, u kunt zich ten alle tijden uitschrijven > wij willen u zo nodig kunnen voorzien van nuttige informatie op het door u verstrekte email adres,

Factuur gegevens > 7 jaar > verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

PsyFysio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PsyFysio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PsyFysio gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PsyFysio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PsyFysio wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PsyFysio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. PsyFysio heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.